نمایشگاه اکتبر : VietnamPlas & K 2019

July 1, 2021

آخرین اخبار شرکت نمایشگاه اکتبر : VietnamPlas & K 2019

تاریخ 3-6 اکتبر ، 2019،غرفه D139

تاریخ 16-23 OCT 2019،غرفه C06 / سالن 11

 

آخرین اخبار شرکت نمایشگاه اکتبر : VietnamPlas & K 2019  0

آخرین اخبار شرکت نمایشگاه اکتبر : VietnamPlas & K 2019  1